Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september 

Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september

SuperOffice CRM Onsite Abonnementsaftale

Denne aftale er gyldig for alle SuperOffice version 9 eller nyere. Tidligere udgaver kan findes på dette link.

Aftalen giver Kunden adgang og ret til at anvende SuperOffice Systemet (herefter benævnt "Systemet") i Aftalens løbetid med den funktionalitet, Systemet til enhver tid har.

Aftalen dækker de SuperOffice produkter, som er inkluderet i den til enhver tid gældende Onsite abonnementsplan fra SuperOffice. Produkterne, og de dertilhørende priser, som Kunden abonnerer på, er oplistet i en separat bestillingsformular.

Indhold

1. Aftalens anvendelsesområde

2. Definitioner

3. Aftalens løbetid og Aftaleperioden

4. Begrænsede brugerrettigheder

5. Vedligehold/opgraderinger

6. Support

7. Supplerende bestillinger

8. Ansvar

9. Retlige mangler

10. Fortrolighed

11. Ajourføring

12. Priser og betaling

13. Aftalens ophør

14. Overdragelser af rettigheder

15. Behandling af persondata

16. Ændringer i kontaktinformation

17. Inspektionsret

18. Tvister

19. Kundens aftalepart

1. Aftalens anvendelsesområde

Aftalen giver Kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv ret til at anvende Systemet fra Aftaledatoen. Kundens ret til at benytte Systemet skal ophøre, når Aftalen opsiges, eller af anden grund ikke længere er gældende, jf. punkt 3.

2. Definitioner

Aftaledato” er den dato, hvor den første Bestillingsformular underskrives af Kunden. Fra den dato er Kunden en kunde, og SuperOffice stiller Systemet til rådighed uden unødigt ophold.

Aftaleperioden” er den nuværende Aftaleperiode, du befinder dig i. Det betyder den første Aftaleperiode på 12 måneder. Efter de første 12 måneder ændres Aftaleperioden til at passe med den Faktureringsperiode, du skriftligt har aftalt med os.

Brugerkategori” er navnet på den opsætning, der tildeles individuelle brugere med et specifikt sæt af funktioner.

Faktureringsperiode” er den betalingsperiode, der er angivet i Bestillingsformularen, eller som er skriftligt aftalt ændret på et senere tidspunkt. Faktureringsperioden kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.

Forbrugsafregnede Tjenester” er begrebet, der anvendes for måling af Kundens forbrug af visse tjenester i Systemet. Sådanne tjenester kan være månedlige antal mails eller månedlige unikke log-ins til kundecentret.

Første Bestillingsformular” anvendes til at beskrive de dokumenter (med oplysninger om antal Brugerkategorier, Faktureringsperiode, priser osv.), der underskrives, når Systemet bestilles.

Pay-per-use” anvendes, når anvendelse af Forbrugsafregnede Tjenester overstiger den mængde, der er inkluderet i Systemet.

Systemet” betyder SuperOffice CRM - de Systemlicenser, brugere og moduler som er bestilt af Kunden via den Første Bestillingsformular eller senere opdateringer heraf.

3. Aftalens løbetid og Aftaleperioden

Brugsretten beskrevet under punkt 1 skal gælde, så længe Aftalen er i kraft. Aftalen er en løbende aftale, som varer indtil den opsiges i overensstemmelse med punkt 13. Aftalen har en bindingsperiode regnet fra Aftaledato og 12 måneder frem til udløbet af en måned. Perioden fra ikraftrædelsesdatoen og til udløbet af bindingsperioden kaldes "Aftaleperioden". Efter udløbet af denne første

Aftaleperiode, fornyes Aftalen automatisk til en ny Aftaleperiode svarende til den Faktureringsperiode, som er angivet i Bestillingsformularen.

4. Begrænsede brugerrettigheder

Aftalen giver Kunden en begrænset ret til at installere og anvende Systemet på det af Kunden valgte installationssted. Brugsretten til Systemet er begrænset, og Systemet må udelukkende installeres på hardware, som er fuldt ejet eller administreret af Kunden. Alternativt er Kunden berettiget til at installere og anvende Systemet på et system, som er administreret eller ejet af tredjemand ("hosting"). Hvis der anvendes hosting, er Kunden ansvarlig for at overholde Kundens begrænsede ret til at anvende Systemet.

Brugsretten til Systemet er på ethvert tidspunkt begrænset til det antal Brugere, som Kunden abonnerer på. Hvis Kunden ønsker at udvide Aftalen med yderligere brugere, bestilles brugsrettighederne til de yderligere brugere fra SuperOffice efter proceduren beskrevet i punkt 7.

I Systemet kan visse tjenester/funktioner blive begrænset med en nærmere angivet brugsgrænse. Disse tjenester og begrænsninger er angivet i den officielle prisliste. Brug ud over disse begrænsninger faktureres bagud på månedsbasis. Når det er geldende, er den faktiske og nuværende brug af Forbrugsafregnede Tjenester tilgængelig for Kundens administratorer i Systemets Administration modul.

Kun Kundens medarbejdere eller antaget personel, som i henhold til en aftale leverer tjenester for Kunden, kan blive tilmeldt som brugere af Systemet. Brugerne skal ved skriftlig underretning til Kunden forpligte sig til at følge disse vilkår. Ingen andre end brugerne skal kunne anvende Systemet uden forudgående skriftligt samtykke fra SuperOffice.

Kunden må ikke adskille, dekompilere eller foretage reverse engineering af Systemet, udover i situationer hvor det er tilladt efter dansk ret, eller i tilfælde hvor SuperOffice har givet udtrykkeligt samtykke.

Hvis disse vilkår ikke overholdes, er SuperOffice berettiget til omgående at bringe Aftalen til ophør og tilbagekalde Kundens brugsret til Systemet. En sådan handling fra SuperOffices side fritager ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale for hele den gældende Aftaleperioden.

Det licenserede System under denne Aftale må ikke implementeres, bruges, markedsføres eller tilbydes til andre parter på en måde, som fremstår som en public cloud service eller multi-tenant online service.

5. Vedligehold/opgraderinger

Kunden skal have adgang til nye versioner og opdateringer til Systemet, så snart disse bliver tilgængelige. Opdateringer udsendes, når dette er nødvendigt. Det er op til SuperOffice alene at vurdere, hvornår der er et behov for en opdatering. Eksempler på ændringer i nye versioner og opdateringer kan omfatte:

  • Fejlretning i Systemet på baggrund af rapporteringer modtaget af kunderne.
  • Ændringer i Systemet på baggrund af forebyggende vedligeholdelse.
  • Ændringer i Systemets funktionalitet på baggrund af ønsker udtrykt af kunder.
  • Reprogrammering som konsekvens af en ønsket ændring til strukturen i Systemet, nye drivere, etc.
  • Generelle forbedringer/ændringer til Systemet.

Hver ny version af Systemet vil inkludere dokumentation af nye funktioner under Help- menuen.

6. Support

Kunden har ret til at modtage standardsupport fra SuperOffices centrale supportafdeling indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag med undtagelse af juleaften, nytårsaften samt andre officielle helligdage, samt specifikke tidspunkter angivet af SuperOffice. Supportanmodninger skal indsendes til SuperOffices support ved brug af menuerne Help/Support i programmet. Kunden er tildelt gratis adgang til selvbetjeningsdelen af Customer Community.

Support omfatter SuperOffices bedste bestræbelser på at løse softwareproblemer på baggrund af Kundens detaljerede beskrivelse af problemet. Det kan ikke garanteres, at der findes en løsning. Administration eller konfigurering af Systemet for Kunden er ikke inkluderet i Aftalen.

Support stilles til rådighed i overensstemmelse med det følgende:

Kunder skal udpege én supportkontakt, som vil varetage Kundens kontakt med SuperOffice angående supportrelaterede anmodninger.

Kunden vil gøre sit bedste og anvende sine bedst kvalificerede medarbejdere til at lede efter årsagen til problemet og dele detaljerede oplysninger med supportteamet. Sager, hvor ovenstående retningslinjer ikke overholdes, vil efter aftale med Kunden blive overført til konsulentbistand. Konsulentbistand vil blive leveret af konsulenter og afregnes efter SuperOffices gældende timetakster for konsulentbistand.

Support dækker kun Systemet, når det anvendes i henhold til SuperOffices anbefalinger, og kan derfor ikke udvides til tredjepartstilføjelser eller andre konfigurationer i forhold til styresystemer, browsers og lignende, som ikke anbefales. Support omfatter ikke reparation af databaseindhold eller problemer, der skyldes Kunden. Supporten dækker heller ikke support udenfor det System, som Kunden i henhold til Aftalen abonnerer på, eller problemer som alene skyldes Kundens hardware, interne netværk og interne forbindelser, og/eller perifert udstyr som er fuldstændig uafhængigt af Systemet.

SuperOffice forbeholder sig ret til at anbefale et kursus eller konsulentydelser, såfremt support bliver anvendt som generel uddannelse i systemet, eller hvis supportopgaven udgør udførelse af ens repetitive opgaver, som betragtes som betalte services. Sådanne services er tilgængelig til takster, som faktureres særskilt. SuperOffice forbeholder sig tilsvarende ret til at sende Kunden specifikationer på mulige løsninger. Dette vil ofte være i form af et link til SuperOffices Customer Community, som Kunden skal forsøge at implementere for at løse problemet.

Support omfatter ikke nogen form for konsulentydelser. Kunden kan købe yderligere konsulentydelser efter behov.

Alle problemer der af SuperOffice kvalificeres som kritiske er omfattet af denne Aftale. Denne type anmodninger vil blive prioriteret i køen og kan blive besvaret på engelsk på grund af den presserende karakter.

7. Supplerende bestillinger

Kunden kan til enhver tid udvide Aftalen til at omfatte flere brugere. Bestillingen skal afgives af en person, der har bemyndigelse til at forpligte Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden, når den er afgivet, og bliver en del af Aftalen, når SuperOffice bekræfter den. Bestillingen implementeres, når SuperOffice har bekræftet den.

Kunden kan reducere antallet af brugere pr. Brugerkategori for Systemet. Hvis antallet af brugere i Aftalen skal reduceres, skal det ske skriftligt. Det reducerede antal vil gælde fra udløbet af den aktuelle Faktureringsperiode, hvis der fremsendes skriftlig meddelelse om reduktionen, og den modtages mindst 30 dage før udløbet af den aktuelle Faktureringsperiode. Reduceringen berettiger ikke Kunden til nogen form for tilbagebetaling for den allerede fakturerede Aftaleperiode. Hvis meddelelsen om reduktionen ikke fremsendes i overensstemmelse med denne bestemmelse, vil abonnementsafgifterne ikke blive nedsat før næste Faktureringsperiode, hvor fristen på 30 dage er opfyldt.

8. Ansvar

Systemet som omfattes af denne Aftale, er SuperOffices standardsystem. SuperOffices eneste ansvar under denne Aftale er, at Systemet grundlæggende er i overensstemmelse med, hvordan det er præsenteret på SuperOffice hjemmesider og beskrivelsen i den indbyggede online hjælp.

Hvis Systemet ikke grundlæggende er i overensstemmelse med ovenstående, er Kunden i en periode på femten (15) dage, fra Aftaledatoen berettiget til tilbagebetaling af abonnementsafgifterne, som er betalt for Systemet, eller til at modtage levering af en ny version af Systemet, som grundlæggende er i overensstemmelse med ovenstående.

SuperOffice garanterer eller lover ikke, at Systemets funktionalitet dækker Kundens individuelle krav eller behov. SuperOffice garanterer eller lover herudover ikke, at afbrydelser eller fejl ikke kan opstå under brugen af Systemet. Hvis Kunden har underrettet SuperOffice om fejl, vil SuperOffice bekræfte, at en udbedring af fejlen påbegyndes, og SuperOffice vil herefter forsøge at rette fejlen i Systemet. Fejlrettelser vil blive leveret som en del af nye versioner - serviceopdateringer og opgraderinger - af Systemet.

SuperOffice fraskriver sig ethvert ansvar for skader og tab som måtte blive fremkaldt ved fejl og mangler i Systemet.

SuperOffice skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, nogen form for tabt fortjeneste, tab som følge af forsinket driftsstart eller driftsforstyrrelser, tabt goodwill, afsavn, manglende tilgængelighed og/eller tredjemands krav.

SuperOffice er kun ansvarlig for at forsøge at udbedre fejl, som SupperOffice har bekræftet vil blive forsøgt udbedret. Sådan ansvar er begrænset til Kundens dokumenterbare direkte tab, og erstatningen er for hele varigheden af Aftalen begrænset til betalingen for én Aftaleperiode.

SuperOffice er ikke ansvarlig for skade eller tab som skyldes uautoriseret eller forkert brug af Systemet.

Der kan ikke kræves erstatning for fejl og mangler i Systemet, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i dette punkt 8 eller punkt 9 i Aftalen.

9. Retlige mangler

Hvis tredjemand indleder retsforfølgning og påstår, at Systemet krænker en andens ophavsret, adkomst eller eneret i Danmark, skal SuperOffice for egen regning forsvare Kundens interesser. Dette gælder dog kun i den udstrækning, at Kunden omgående giver meddelelse til SuperOffice, så snart Kunden får oplysninger om et sådant krav, og at SuperOffice overtager hele kontrollen med sagen, samt at Kunden samarbejder med SuperOffice i forhandlingerne og i en eventuel retssag. I sådanne tilfælde dækker SuperOffice tilkendte sagsomkostningerne samt erstatning. Der kan ikke fremsættes andre krav mod SuperOffice på grund af retlige mangler end dem, der nævnes i dette punkt.

10. Fortrolighed

Hver part (den "Modtagende Part") samt enhver som på den Modtagende Parts vegne modtager information omkring den anden part (den "Videregivende Part") og dennes forretning, relationer eller andre data, hvor information er markeret som fortrolig information, eller hvor informationen har karakter af information, som den Modtagende Part burde forstå er fortrolig information for den Videregivende Part, er forpligtet til ikke at videregive sådan information til udefrakommende uden den Videregivende Parts samtykke. Den Modtagende Part skal beskytte og hemmeligholde al sådan information, som modtages fra den Videregivende Part.

11. Ajourføring

Nye versioner af Systemet skal gøres tilgængeligt for Kunden så hurtigt som muligt, efter den nye version er lanceret. Kunden skal have ret til at downloade Systemet fra SuperOffices download service. Kunden bør regelmæssigt opgradere til den nyeste version af Systemet, senest indenfor 12 måneder efter versionens lancering.

12. Priser og betaling

Den månedlige abonnementsafgift, der betales for adgang til Systemet, fremgår af den Første Bestillingsformular fra SuperOffice eller en certificeret SuperOffice Partner. Afgiften beregnes på baggrund af det totale antal aktive brugere i hver Brugerkategori på et givent tidspunkt. Hvis Kunden bestiller yderligere Systemprodukter, bliver Kunden faktureret for perioden fra bestillingens bekræftelse af SuperOffice til slutningen af den nuværende Aftaleperiode. Derefter vil det nye System blive inkluderet i grundlaget for beregningen af den næste Aftaleperiode i henhold til bestemmelserne ovenfor.

Aftalen faktureres forud for hver Fakturaperiode. Fakturaen dækker en periode, der svarer til den aftalte Fakturaperiode. Den første Fakturaperiode beregnes med virkning fra Aftaledatoen.

Hvis Kunden udnytter Systemet udover begrænsningerne for brugsrettighederne i denne Aftale, ikke betaler forfaldne beløb, eller i øvrigt ikke opfylder forpligtelserne under denne Aftale, har SuperOffice ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.

SuperOffice forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i denne Aftale - inklusiv prisen for abonnement til Systemet - med 4 måneders forudgående varsel med virkning fra starten af den følgende Aftaleperiode.

Kunden anerkender, at SuperOffice har en ret til i Systemet at inkluderede en funktion, som låser Systemet efter en periode defineret af SuperOffice. Hvis abonnementsafgiften, en eventuel supportafgift, og/eller noget andet beløb ikke er betalt af Kunden til forfaldsdagen, vil Systemet blive låst og gjort utilgængeligt indtil sådanne beløb, inklusive renter og andre mulige omkostninger relateret til betalingsmisligholdelsen, er betalt.

13. Aftalens ophør

Hver part kan opsige Aftalen med mindst 30 dages skriftligt varsel til udløbet af Aftaleperioden, med virkning fra udløbet af Aftaleperioden. Hvis Kunden opsiger Aftalen med mere end 30 dages varsel, er Kunden stadig forpligtet til at betale for hele Aftaleperioden. Kunden er således ikke berettiget til nogen tilbagebetaling, og opsigelsen skal alene medføre, at Aftalen ikke vil blive forlænget med en ny Aftaleperiode.

Hvis opsigelsen ikke fremsendes i henhold til bestemmelserne i ovenstående afsnit, vil Aftalen automatisk blive fornyet med en ny Aftaleperiode.

Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, kommer i restance, eller på anden måde ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har SuperOffice ret til at bringe Aftalen til ophør omgående.

Overførsel af data

Efter Aftalen er opsagt, vil Kunden stadig have adgang til Systemet. I en periode på 2 uger efter opsigelsen har Kunden fuld adgang til Systemet. Efter den 2 ugers periode vil Systemet stadig være tilgængelig for Kunden, men Kunden har kun læserettighed  (read-only mode). Selvom Systemet er i read-only mode, er det muligt at eksportere data. Kundens hovedbruger (Administratoren) vil have adgang til at eksportere data, forudsat at Kunden sikrer, at Systemet er installeret på hardware, som ejes helt eller administreres af Kunden.

SuperOffice kan assistere Kunden med at konvertere data til et andet format, som specificeres af Kunden. SuperOffice vil fakturere forbrugt tid til fremskaffelse og konvertering af data i henhold til SuperOffices gældende takster for denne type af assistance. Denne assistance forudsætter, at alle udestående tilgodehavender er betalt af Kunden.

14. Overdragelse af rettigheder

SuperOffice kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne Aftale, når det ikke substantielt hindrer Aftalen i at blive opfyldt. SuperOffice kan helt eller delvist lade sine forpligtelser under denne Aftale blive opfyldt af en tredjemand.

Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden skriftlig godkendelse fra SuperOffice. SuperOffice må ikke ubegrundet afvise at give en sådan godkendelse.

15. Behandling af persondata

For at kunne tilgå Systemet leverer Kunden visse oplysninger til SuperOffice, herunder brugernes korrekte navne, kontaktdata og e-mailadresser. Disse oplysninger anvendes til individuel support og service. Samtidig giver Kunden SuperOffice adgang til brugerstatistikker med henblik på at forbedre og optimere Systemet. Brugerstatistikker indeholder ikke personoplysninger, idet alle data anonymiseres. SuperOffices Privacy Statement kan tilgås på SuperOffice Trust Center.

Herudover skal SuperOffice overholde de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed i EU Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Persondataforordningen), som den er implementeret i det land, der er valgt som værneting og lovvalg i henhold til punkt 18 i Aftalen.

16. Ændringer i kontaktinformation

Alle ændringer i Kundens kontaktinformation, herunder adresseændringer og ændringer af Kundens kontaktperson med ret til at forpligte Kunden, skal skriftligt kommunikeres til SuperOffice.

17. Inspektionsret

SuperOffice kan med 3 hverdages varsel foretage inspektion hos Kunden for at verificere, at Kundens brug af Systemet er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Aftale. Inspektionen kan foretages af en uvildig tredjemand. Inspektion kan foretages to gange pr. Aftaleperiode. Kunden er ikke berettiget til at kræve nogen form for kompensation på baggrund af en sådan inspektion.

18. Tvister

Parternes rettigheder og pligter i henhold til nærværende Aftale skal udelukkende reguleres af de nationale retsprincipper, der er gældende for SuperOffice. Hvis der opstår en tvist i forbindelse med fortolkningen af Aftalen, skal parterne forsøge at løse problemet i mindelighed ved forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses på den måde, henvises den til de almindelige domstole på hjemstedsadressen for den SuperOffice-enhed, som Kunden har indgået aftale med.

19. Kundens aftalepart

Tabellen herunder viser, hvilken SuperOffice-enhed, som Kunden indgår aftale med og det deraf følgende lovvalg og værneting.

Hvis Kunden bor i: Kunden indgår aftale med: Meddelelser sendes til: Lovvalg: Værneting er:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Danmark Dansk København, Danmark
Finland og Sverige SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannien og Irland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Engelsk England / Wales
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Switzerland Schweizisk Basel, Schweiz
Holland, Belgien og Luxembourg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Netherlands Hollandsk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven,
Holland