Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september 

Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september

SuperOffice CRM Online
Hovedaftale for abonnement (Aftalen)

Vilkår for Tjenesten

Dette dokument er gældende fra 25. maj 2018. Du kan den tidligere version her.

Se en sammenligning af den gamle og den nye aftale med et overblik over ændringerne her (Kun på engelsk).

Indhold

1. Aftalens anvendelsesområde

2. Gratis prøveversion

3. Definitioner

4. Kundens ansvar

  • 4.1 Begrænsninger i adgang og anvendelse af Tjenesten
  • 4.2 Public Facing Services.
  • 4.3 Tredjemands tjenester

5. Tjenestens tilgængelighed

6. Support

7. Misligholdelse af Aftalen og begrænsning af ansvar

8. Retlige mangler

9. Behandling af personoplysninger

10. Behandling af finansielle oplysninger

11. Tavshedspligt

12. Afgifter og betaling

  • 12.1 Abonnementsafgift
  • 12.2 Begrænsninger i brugen
  • 12.3 Ekstra tjenester
  • 12.4 Ændringer i brugerantal

13. Aftalens ophør

14. Overdragelse af rettigheder

15. Kommunikation med Kunden og brugere

16. Ændring af vilkårene for Tjenesten

17. Immaterielle rettigheder og ejerskab af data

18. Tvister

19. Kundens aftalepart

1. Aftalens anvendelsesområde

Aftalen regulerer Kundens adgang til og anvendelse af SuperOffice CRM Online tjenesten.

Tjenesten kører på SuperOffice-styrede servere og infrastruktur, og Kunden får adgang til Tjenesten via internettet. SuperOffice beholder den fulde ejendomsret til alle elementer, som indgår i Tjenesten. Kunden får ikke licens eller brugerrettigheder ud over det, der udtrykkeligt beskrives i nærværende Aftale. Som en integreret del af Aftalen har kunden ret til at få support som beskrevet i punkt 6 i nærværende Aftale.

Aftalen er gældende fra acceptdatoen. Accept anses for givet, når Kunden begynder at anvende den gratis prøveversion, eller når Kunden indgår i en abonnementsaftale for Tjenesten ved at underskrive Ordreformularen og en Databehandleraftale.

2. Gratis prøveversion

Hvis SuperOffice giver Kunden en prøveversion af Tjenesten, vil en eller flere dele af Tjenesten blive gjort gratis tilgængelig, indtil det tidligste tidspunkt af enten a) den gratis prøveversions udløb efter 30 dage, eller b) datoen for indgåelse af aftale om betalingsabonnement for Tjenesten. Nærværende Aftale gælder også for den gratis prøveversion.

BEMÆRK: Data, der lægges ind i den gratis prøveversion af Tjenesten, udførte konfigurationer eller tredjemands add-ons (Tredjemands Tjenester), der er aktiveret i den gratis prøveversion, vil være tabt for bestandigt, medmindre Kunden underskriver en standardaftale om abonnement for de samme tjenester, som er anvendt i den gratis prøveversion. Data kan eksporteres, før den gratis prøveversion udløber. Når en Kunde tegner sig for en standardaftale om abonnement, kan Kunden beslutte at starte med en ny/tom database eller fortsætte med de data, der allerede er lagt ind i den gratis prøveversion.

SuperOffices konkurrenter må ikke uden forudgående skriftlig godkendelse fra SuperOffice anvende den gratis prøveversion. Det er ikke tilladt at tilgå Tjenesten for at overvåge tilgængelighed, ydelse eller funktionalitet, for at benchmarke eller af konkurrencemæssige årsager.

3. Definitioner

Abonnementsafgift” er hele det beløb, der skal betales for at anvende Tjenesten i Fakturaperioden.

Aftaledato” er den dato, hvor Ordreformularen blev underskrevet. Fra den dato er Kunden en kunde, og SuperOffice stiller Tjenesten til rådighed uden unødigt ophold.

Aftaleperioden” er den nuværende Aftaleperiode, der gælder. Den defineres som den første Aftaleperiode på 12 måneder, før den ændres til at passe med den Fakturaperiode, der gælder.

Brugerkategori” er navnet på den opsætning, der tildeles individuelle brugere med et specificeret sæt af funktioner.

Fakturaperiode” er den betalingsperiode, der er angivet i Ordreformularen, eller som er skriftligt aftalt senere. Fakturaperioden kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.

Forbrugsafregnede Tjenester” dækker over de registrerede systemressourcer, som Kunden anvender. Sådanne ressourcer kan være lagerplads, månedligt antal gruppemails eller månedlige log-in til Kundecentret.

Kundedata” betyder i nærværende Aftale alle former for data, som Kunden gemmer på SuperOffices eller SuperOffices underleverandørers servere.

Ordreformular” anvendes til at beskrive det dokument (med oplysninger om antal Brugerkategorier, Fakturaperiode, priser, Databehandleraftale, osv.), der blev underskrevet, da Tjenesten blev bestilt.

Pay-per-use” anvendes, når anvendelsen af Forbrugsafregnede Tjenester overstiger den mængde, der er inkluderet i Tjenesten.

Tjenesten” betyder SuperOffice CRM Online - de software-baserede tjenester, der er bestilt af Kunden på Ordreformularen eller stillet til rådighed som den beskrevne gratis prøveversion. “Tjenester” omfatter ikke indhold og Tredjemands Tjenester.

Tredjemands Tjenester” betyder produkter, tjenester, funktionalitet eller indhold, der leveres af tredjemand. Sådanne tjenester er beregnet til at blive anvendt sammen med SuperOffice Tjenesten, og de fleste af dem findes i SuperOffice App Store. Tredjemands Tjenester er ikke omfattet af nærværende Aftale, men kræver en separat aftale mellem Kunden og tredjeparts leverandøren.

4. Kundens ansvar

4.1 Begrænsninger i adgang og anvendelse af Tjenesten

Adgang til Tjenesten er på ethvert givent tidspunkt begrænset til det antal Brugere, som Kunden abonnerer på og betaler for.

Hvis Kunden ønsker at udvide Aftalen med yderligere brugere, bestilles abonnement for brugerne fra SuperOffice som beskrevet i punkt 12.

Abonnement i henhold til nærværende Aftale er begrænset til Kundens medarbejdere eller konsulenter, som efter aftale med Kunden udfører arbejde for Kunden. Kunden sørger for, at brugerne forpligter sig til at overholde de betingelser, der findes i nærværende Aftale. Kunden giver ikke andre personer eller enheder direkte eller indirekte adgang til eller mulighed for at anvende Tjenesten eller dokumentationen ud over det, der specifikt nævnes i Aftalen.

Kunden bruger kun Tjenesten til egne interne formål. Kunden er ikke berettiget til at udføre databehandling med Tjenesten på vegne af tredjemand. Kunden forpligter sig til at anvende Tjenesten i henhold til gældende lovgivning og de regler, tilladelser, begrænsninger og krav, der findes i Aftalen.

Kunden er ansvarlig for de data, materialer og oplysninger, som Kunden eller Kundens brugere behandler i Tjenesten. Kunden må ikke anvende Tjenesten til at sende ulovlig spam eller andet ulovligt materiale. Kunden gemmer, behandler og sender ikke materiale, der indeholder softwarevira eller lignende skadelig computerkoder, scripts, filer eller programmer. Kunden respekterer alle dele af SuperOffices Public Facing Policy (SPFC, ref. 4.2).

Kunden skal ikke forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Tjenesten eller relaterede netværk og systemer. Kunden har altid ansvaret for ikke at hindre eller ødelægge sikkerheden, integriteten eller ydeevnen for Tjenesten eller for de data, der gemmes deri.

En højhastighedsinternetforbindelse er nødvendig for at sikre ordentlig overførsel af Tjenesten. Kunden er ansvarlig for nettilslutningen, som forbinder Kundens netværk med Tjenestens netværk, herunder browsersoftware, der kan anvendes til SuperOffice. Infrastrukturen bør understøtte HTTP over Transport Layer Security (TLS). SuperOffice påtager sig intet ansvar for sådanne forbindelsers pålidelighed eller ydelse.

Hvis disse betingelser ikke overholdes, er SuperOffice berettiget til omgående at bringe Aftalen til ophør og lukke Kundens adgang til Tjenesten. En sådan handling fra SuperOffices side frigør ikke Kunden fra sin forpligtelse til at betale for hele Aftaleperioden.

4.2 Public Facing Services

Hvis Kunden abonnerer på en Tjeneste til at udsende elektroniske beskeder (f.eks. e-mailkampagner) eller til at skabe og hoste indhold på offentlige brugerwebsites, er den type anvendelse underlagt reglerne i SuperOffice Public Facing Services Policy (kan findes på SuperOffice Trust Center). Kunden er også eneansvarlig for at overholde gældende lovgivning med hensyn til anvendelse af cookies eller andre sporingsværktøjer, der anvendes sammen med disse tjenester.

Hvis tredjemand anmoder SuperOffice om at fjerne indhold eller SuperOffice får oplysninger om, at Kundens indhold muligvis overtræder gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder, kan SuperOffice meddele Kunden dette, og Kunden skal omgående fjerne det.

4.3 Tredjemands Tjenester

Kunden kan integrere Tredjemands Tjenester (Applikationer) i Tjenesten. Kundens køb eller udvikling af sådanne Applikationer samt dataudveksling mellem Kunden og tredjemand er udelukkende et anliggende mellem Kunden og udbyderen af Tredjemands Tjenesterne. SuperOffice giver hverken garanti for eller supporterer Tredjemands Tjenester, uanset om de er “certificeret” af SuperOffice eller ej, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en ordreformular.

Hvis SuperOffice får oplyst, at en Tredjemands Tjeneste kan udgøre en overtrædelse af SuperOffice Public Facing Service Policy, App Store Terms of Use, gældende lovgivning eller tredjemands rettigheder, meddeler SuperOffice Kunden dette, og Kunden skal omgående afbryde eller ændre de pågældende Tredjemands Tjenester for at bringe overtrædelsen til ophør. Hvis Kunden ikke træffer de nødvendige foranstaltninger, kan SuperOffice afbryde indholdet, Tjenesten og/eller Tredjemands Tjenesten, indtil en eventuel overtrædelse er bragt til ophør.

Kundedata

Hvis Kunden vælger at anvende Tredjemands Tjenester i Tjenesten, giver Kunden SuperOffice tilladelse til at give Tredjemands Tjenesten og dens udbyder adgang til de Kundedata, der er nødvendige, for at Tredjemands Tjenesten skal kunne arbejde sammen med Tjenesten. SuperOffice er ikke ansvarlig for videregivelse, ændring eller sletning af Kundedata, som skyldes Tredjemands Tjenestens eller udbyderens adgang. Der skal indgås databehandleraftaler mellem Kunden og udbyderen af Tredjemands Tjenesten. Kunden er ansvarlig for at underrette brugerne, hvis deres personoplysninger er blevet videregivet til en udbyder af Tredjemands Tjenester.

Udvidelsesprogrammer til SuperOffice

Udvidelsesprogrammer omfatter faciliteter og værktøjer, der er beregnet til at arbejde sammen med Tredjemands Tjenester (f.eks. API’er, plug-ins, CRM, scripts osv.). Hvis Kunden ønsker at anvende sådanne faciliteter, kan Kunden blive nødt til at erhverve en separat licens fra SuperOffice og underskrive SuperOffices Expander Services Terms of Service. SuperOffice kan ikke garantere, at sådanne faciliteter til stadighed vil være til rådighed i Tjenesten og kan ændre eller ophøre med at udbyde dem, uden at Kunden får ret til refusion, tilgodehavende eller anden form for kompensation, hvis udbyderen af en Tredjemands Tjeneste for eksempel, men ikke begrænset til, ikke længere stiller Tredjemands Tjenesten til rådighed for anvendelse sammen med de relevante faciliteter i Tjenesten på en måde, SuperOffice kan acceptere.

5. Tjenestens tilgængelighed

Tjenestens oppetid er på 99,8 %. Den gennemsnitlige månedlige procent for oppetid defineres som det samlede antal minutter i en given kalendermåned minus det samlede antal nedetid i samme periode i forhold til det samlede antal minutter i perioden. Tjenestens nedetid defineres som en periode, hvor Kunden ikke kan læse eller skrive data, som Kunden har de nødvendige tilladelser til.

Visse vedligeholdelsestyper vil for Tjenesten medføre afbrydelser af driften og medregnes ikke i nedetiden, som den defineres ovenfor. Så vidt muligt vil Kunden modtage meddelelse om sådan vedligeholdelse med rimeligt varsel. Det tilstræbes, at denne type vedligeholdelse hovedsagelig foregår uden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at Tjenesten er afbrudt i så kort en periode som muligt. Men vedligeholdelse kan udføres med kort varsel eller uden varsel og inden for normal arbejdstid, hvis det er nødvendigt for at rette fejl eller forhindre fejl i at opstå i Tjenesten. Tjenestens oppetid afhænger af internettets anvendelse, hvilket kan medføre begrænsninger, forsinkelser og andre problemer, som ligger uden for SuperOffices kontrol. Forsinkelser, leveringsproblemer eller nedetid, der skyldes den slags problemer, medregnes ikke i nedetid for Tjenesten, som den defineres ovenfor.

Hvis Tjenesten er tilgængelig mindre end 99,8 % i en given kalendermåned, og dette skyldes et problem i SuperOffices miljø, udstyr eller software, kan Kunden kræve en forholdsmæssig nedsættelse af Abonnementsafgiften beregnet for den relevante kalendermåned. Andre situationer, f.eks. manglende tilgængelighed på grund af kommunikationsnedbrud, eksterne faktorer eller Kundens udstyr eller software, berettiger ikke Kunden til at kræve nedsættelse af Abonnementsafgiften.

For at kunne fremsætte et krav skal Kunden meddele SuperOffice, at Tjenesten ikke er tilgængelig ved at indsende en ny supportanmodning til supportcentret inden for fem arbejdsdage efter hændelsen. Kunden skal indsende alle relevante oplysninger om hændelsen, herunder, men ikke begrænset til, en detaljeret beskrivelse, antal berørte brugere, hvor disse brugere befinder sig, samt Kundens forsøg på at løse problemet. Beregningen af manglende tilgængelighed starter, når Kunden har underrettet SuperOffice, eller når SuperOffice på anden måde bliver opmærksom på den manglende tilgængelighed. På grundlag af de tilgængelige oplysninger gør SuperOffice sit bedste for at validere et krav og afgøre i god tro, om et krav er berettiget. SuperOffice vil så vidt muligt behandle et krav inden for 30 dage.

6. Support

Kunden gives adgang til SuperOffice Community, hvor der er ressourcer tilgængelige for uddannelse, hjælp, FAQ, træning og inspiration. Der findes også et kommunikationsforum for alle brugere af SuperOffice CRM.

Support omfatter også onlineindsendelse af sager – via CRM Online Service eller SuperOffice Community. SuperOffices supportteam arbejder for at give Kunderne positive oplevelser mandag til fredag inden for normal arbejdstid (8 timer pr. dag/5 dage pr. uge, CET +1), undtagen på helligdage.

Support omfatter SuperOffices bedste bestræbelser på at løse softwareproblemer på baggrund af Kundens detaljerede beskrivelse af problemet. Det kan ikke garanteres, at der findes en løsning.
Support stilles til rådighed i overensstemmelse med følgende:

  • Kunder med mere end fem brugere skal udpege én supportkontakt, som så vil fungere som Kundens kontakt til SuperOffice
  • Kunden vil gøre sit bedste og anvende sine bedst kvalificerede medarbejdere til at lede efter årsagen til problemet og dele detaljerede oplysninger med supportteamet
  • Sager, hvor ovenstående retningslinjer ikke overholdes, bliver faktureret til SuperOffices timesats for konsulentarbejde. Faktureringen godkendes på forhånd

Support dækker kun Tjenesten, når den anvendes i henhold til SuperOffices anvisninger. Support dækker ikke andre brugerprogrammer, konfigurationer, integration, styresystemer og lignende. Det samme gør sig gældende for Kundens hardware, interne netværk, internetforbindelser og ydre enheder, som er uafhængige af Tjenesten.

Support omfatter ikke reparation, genskabelse af databaseindhold eller problemer, der skyldes Kunden.

SuperOffice forbeholder sig ret til at anbefale et kursus eller konsulentydelser, hvis support bliver anvendt som generel uddannelse i systemet. Tilsvarende forbeholder SuperOffice sig ret til at sende Kunden specifikationer på mulige løsninger, som Kunden skal forsøge at implementere for at løse problemet.

Support omfatter ikke nogen form for konsulentydelser. Kunden kan tilkøbe konsulentydelser ud over den support, der ydes i henhold til Aftalen. Sådanne yderligere konsulentydelser faktureres på grundlag af medgået tid og materiale i henhold til SuperOffices gældende priser på det relevante tidspunkt.

Yderligere oplysninger om SuperOffices supporttilbud og andre programmer, der sikrer, at Kundens CRM fungerer, kan fås i SuperOffice Community eller ved at kontakte os.

7. Misligholdelse af Aftalen og begrænsning af ansvar

Aftalen misligholdes, hvis en af parterne ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
Det anses ikke som misligholdelse af Aftalen fra SuperOffices side, hvis Tjenesten ikke er tilgængelig som følge af en fejl eller har nedsat funktionalitet, eller hvis Kunden oplever dårlig responstid i følgende tilfælde: i) som et resultat af omstændigheder uden for SuperOffices kontrol, eller ii) som følge af omstændigheder relateret til Tjenesten, hvis SuperOffice har rettet eller gjort sig rimelige bestræbelser på at rette fejlen. SuperOffices forpligtelse til at rette fejlen strækker sig kun til, hvad der med rimelighed kan forventes under omstændighederne.

SuperOffice garanterer eller lover ikke, at softwarens funktionalitet dækker Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. SuperOffice garanterer eller lover ikke, at afbrydelser eller fejl ikke kan opstå i Tjenesten under driften.

Kunden accepterer og anerkender, at fejl undertiden kan opstå, og giver afkald på sin ret til at kræve kompensation på grund af opståede fejl, dog undtagen bestemmelserne i punkt 5.

SuperOffice er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til nogen form for tabt fortjeneste, tab som følge af forsinket driftsstart eller driftsforstyrrelser, tabt goodwill, afsavn, manglende tilgængelighed og/eller tredjemands krav. SuperOffice er udelukkende ansvarlig for fejl i softwaren, hvis SuperOffice ikke forsøger at rette fejl, som SuperOffice har påtaget sig at forsøge at rette. Der gives ingen garanti for, at fejlen kan rettes med tilfredsstillende resultat. Erstatning er begrænset til Kundens dokumenterede direkte tab, og erstatningen er for hele varigheden af Aftalen begrænset til betalingen for den Aftaleperioden da fejlen opstod. Der kan ikke kræves erstatning for fejl og mangler i softwaren eller Tjenesten, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i nærværende Aftale.

8. Retlige mangler

Hvis tredjemand indleder retsforfølgning og påstår, at Tjenesten krænker en andens ophavsret, adkomst eller eneret, skal SuperOffice for egen regning forsvare sine egne og Kundens interesser. Dette gælder dog kun i den udstrækning, at Kunden omgående giver meddelelse til SuperOffice, så snart Kunden får oplysninger om et sådant krav, og at SuperOffice overtager hele kontrollen med sagen, og at Kunden samarbejder med SuperOffice i forhandlinger og i en eventuel retssag. I sådanne tilfælde dækker SuperOffice sagsomkostningerne og den erstatning, Kunden dømmes til at betale. Der kan ikke fremsættes andre krav mod SuperOffice på grund af retlige mangler end dem, der nævnes i dette punkt.

9. Behandling af personoplysninger

SuperOffice behandler personoplysninger på vegne af Kunden i forbindelse med Aftalen. Parterne indgår en separat Databehandleraftale (DBA), i hvilken Kunden er den Dataansvarlige og SuperOffice er Databehandleren.

For at kunne tilgå Tjenesten leverer Kunden visse oplysninger til SuperOffice, herunder brugernes korrekte navn, kontaktdata og e-mailadresse. Disse oplysninger anvendes til at sikre genkendelse og adgang til Tjenesten samt til individuel support og service. Samtidig giver Kunden SuperOffice adgang til brugerstatistikker med henblik på at forbedre og optimere Tjenesten. Brugerstatistikker indeholder ikke personoplysninger, idet alle data anonymiseres. SuperOffice Privacy Statement kan tilgås på SuperOffice Sikkerhedscenter.

SuperOffice overholder også de relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed i EU Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse), som den er implementeret i det land, der er valgt som værneting og lovvalget i henhold til punkt 19 i Aftalen.

10. Behandling af finansielle oplysninger

Hvis Kunden er en finansiel institution, der er underlagt specielle regler og bekendtgørelser, reguleres sådanne regler og bekendtgørelser i et tillæg til Databehandleraftalen mellem parterne.

11. Tavshedspligt

SuperOffice skal sikre, at ingen, der på vegne af SuperOffice modtager oplysninger om Kunden og Kundens virksomhed, forbindelser og andre data, som er mærket som fortroligt, må offentliggøre sådanne oplysninger til tredjemand uden Kundens samtykke. Dette gælder tilsvarende for Kunden. Kunden sikrer også, at alle, der handler på vegne af Kunden, vil beskytte og hemmeligholde alle andre oplysninger, som SuperOffice giver til Kunden, eller oplysninger, som Kunden får kendskab til i det omfang, at Kunden forstår eller burde forstå, at oplysningerne er fortrolige oplysninger fra SuperOffice. Denne forpligtelse til at hemmeligholde oplysninger vil være gældende efter nærværende Aftales ophør.

12. Afgifter og betaling

12.1 Abonnementsafgifter

Den månedlige Abonnementsafgift, der betales for adgang til Tjenesten, fremgår af Ordreformularen. Afgiften beregnes på baggrund af det totale antal aktive brugere i hver Brugerkategori på et givent tidspunkt. Hvis Kunden bestiller adgang til ekstra brugere og Brugerkategorier, jf. punkt 12.4 nedenfor, er prisen pr. bruger SuperOffices til enhver tid gældende officielle pris eller, i givet fald, den aftalte pris. Kunden faktureres for ekstra brugere i henhold til Brugerkategori fra den dato, hvor ordren er bekræftet af SuperOffice, og til slutningen af den gældende Fakturaperiode. I de efterfølgende Fakturaperioder indgår nye brugere i det totale antal brugere pr. Brugerkategori, når Abonnementsafgiften skal beregnes.

Aftalen faktureres forud for hver Fakturaperiode. Fakturaen dækker en periode, der svarer til den aftalte Fakturaperiode. Den Fakturaperiode beregnes med virkning fra udgangen af måneden for Aftaledatoen.

Kunden kan ændre Fakturaperioden. Ændringen vil træde i kraft fra næste Fakturaperiode. Priser og Abonnementsafgifter justeres i henhold til SuperOffices officielle prisliste.

Denne Aftale er en løbende aftale, som er gældende, indtil en af parterne opsiger den i henhold til bestemmelserne i punkt 13.

Kunden accepterer, at al salgsdokumentation og rykkere sendes elektronisk. Hvis SuperOffice ikke har fået mulighed for at fremsende salgsdokumentation pr. e-mail eller e-invoice, fremsender SuperOffice salgsdokumentation pr. post. I sådanne tilfælde fakturerer SuperOffice et gebyr pr. salgsdokument.

12.2 Begrænsninger i brugen

I Tjenesten er brugen af visse ressourcer/faciliteter begrænsede til en angivet grænse. Disse ressourcer og grænser angives i den officielle prisliste (f.eks. lagerstørrelse, antal mailudsendelser osv.). Hvis brugen overskrider disse grænser, vil det blive faktureret efter Pay-per-use-princippet som en Forbrugsafregnet Tjeneste ud over prisen på brugere/Brugerkategorier og lagt til den efterfølgende Fakturaperiode. Faktisk og aktuel anvendelse af Forbrugsafregnede Tjenester kan tilgås af Kundens administratorer under Service Administration modulet.

12.3 Ekstra tjenester

Betaling for andre tjenester, som f.eks. godkendte konsulenthonorarer, faktureres, når den pågældende tjeneste er udført og til den aftalte pris.

12.4 Ændringer i brugerantal

Kunden kan til enhver tid udvide Aftalen til at omfatte flere brugere. Ordren skal afgives af en person, der har bemyndigelse til at tegne Kunden. Ordren er bindende for Kunden, når den er afgivet, og bliver en del af Aftalen, når SuperOffice bekræfter den. Ordren udføres, når SuperOffice har bekræftet den. Derefter er ordren en del af nærværende Aftale.

Kunden kan reducere antallet af brugere pr. Brugerkategori i Tjenesten. Hvis antallet af brugere i Aftalen skal reduceres, skal det meddeles skriftligt. Det reducerede antal vil gælde fra slutningen af den aktuelle Fakturaperiode, hvis der fremsendes skriftlig meddelelse om reduktionen og den modtages mindst 30 dage før slutningen af den aktuelle Fakturaperiode. Hvis meddelelsen om reduktionen ikke fremsendes i overensstemmelse med denne bestemmelse, vil Abonnementsafgifterne ikke blive nedsat før næste Fakturaperiode, hvor fristen på 30 dage er opfyldt. Hvis en Brugerkategori nedgraderes til en Brugerkategori med mindre funktionalitet kan det medføre, at Kunden mister indhold, faciliteter eller kapacitet i Tjenesten, som har været til rådighed for Kunden under kundekontoen. SuperOffice påtager sig ikke noget ansvar for et sådant tab.

13. Aftalens ophør

Begge parter kan opsige Aftalen. Aftalen skal opsiges skriftligt, og opsigelsen vil være gældende fra slutningen af den aktuelle Aftaleperiode. Hvis Kunden opsiger Aftalen før udløbet af den aktuelle Aftaleperiode, skal Kunden stadig betale for hele Aftaleperioden. Skriftlig meddelelse om opsigelse skal sendes til den anden part mindst 30 dage før udløbet af Aftaleperioden. Opsigelsen medfører ikke nogen tilbagebetaling og skal kun angive, at Aftalen ikke vil blive forlænget med en ny Aftaleperiode.

Hvis opsigelsesvarslet ikke fremsendes i henhold til bestemmelserne i ovenstående afsnit, vil Aftalen automatisk blive fornyet med en ny Fakturaperiode.

Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, kommer i restance eller på anden måde ikke overholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har SuperOffice ret til at ophæve Aftalen omgående. SuperOffice har ret til at lukke brugeradgangen, når udestående betalinger ikke bliver betalt efter rykkerskrivelse fra SuperOffice.

Overførsel af data

Kunden har mulighed for at få en kopi af sine data fra Tjenesten og skal anmode SuperOffice om dette med mindst tre arbejdsdages forudgående varsel. Når Aftalen opsiges, vil Kundens primære bruger (administratoren) få adgang til et website, hvor dokumenter i en .zip-fil og databasen i en .bak-fil kan downloades. 30 dage efter opsigelsen vil alle data, der tilhører Kunden, blive fjernet fra SuperOffices servere og faciliteter, medmindre SuperOffice er forpligtet til at opbevare data i henhold til ufravigelige lovmæssige bestemmelser.

SuperOffice kan hjælpe Kunden med at konvertere data til et andet format som angivet af Kunden. SuperOffice fakturerer medgået tid i forbindelser med dette og for datakonvertering i henhold til SuperOffices gældende priser for assistance. Denne assistance forudsætter, at alle udestående beløb er betalt af Kunden.

14. Overdragelse af rettigheder

SuperOffice kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til denne Aftale, når det blot ikke forhindrer Aftalen i at blive opfyldt. Hvis det er muligt, skal dette meddeles med 30 dages varsel. Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden skriftlig godkendelse fra SuperOffice. En sådan godkendelse må ikke tilbageholdes på urimelig vis. SuperOffice kan helt eller delvist lade sine forpligtelser under Aftalen udføre af tredjemand, og SuperOffice kan anvende underleverandører.

SuperOffice er stadig fuldt ud ansvarlig for Tjenesten over for Kunden, også når der anvendes underleverandører.

15. Kommunikation med Kunden og brugere

Kunden er forpligtet til at give SuperOffice kontaktdata, herunder det fulde navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer på de primære kontaktpersoner, der er ansvarlige for systemadministration, sikkerhed og aftaler. SuperOffice opbevarer kontaktdata på alle brugere af Tjenesten. Se flere detaljer i punkt 9 i nærværende Aftale, SuperOffice Privacy Statement og Databehandleraftalen.

Alle ændringer af Kundens kontaktdata, herunder adresseændring og ændring af den kontaktperson, der har fuldmagt til at tegne Kunden, skal meddeles SuperOffice skriftligt. Kunden påtager sig altid at opgive korrekte oplysninger om brugeres identitet og en korrekt og aktiv e-mailadresse.

Kunden accepterer, at SuperOffice løbende kan sende relevante og/eller vigtige oplysninger om Tjenesten til Kunden og brugerne, medmindre Kunden specifikt frabeder sig at modtage den slags oplysninger. Bemærk, at denne Tjeneste er en centraliseret, online softwaretjeneste, og det kan derfor være nødvendigt løbende at sende alle Kunder og brugere vigtige oplysninger og meddelelser om Tjenestens drift. Sådanne meddelelser vil blive sendt til alle brugere uanset præferencer og afgivet samtykke.

16. Ændring af vilkårene for Tjenesten

SuperOffice forbeholder sig ret til at ændre vilkårene i denne Aftale med 4 måneders varsel. Hvis de ændrede forhold reguleres af en bestemmelse i nærværende Aftale, er det fastsatte varsel gældende. Alle Kunder vil få besked om sådanne ændringer pr. e-mail eller som oplysninger, der offentliggøres på SuperOffices websites, i Trust Center eller i SuperOffice Community.

17. Immaterielle rettigheder og ejerskab af data

SuperOffice garanterer, at SuperOffice er eneejer og ihændehaver af alle de immaterielle rettigheder, der er nødvendige for at levere Tjenesten til Kunderne. SuperOffice garanterer, at SuperOffices software til enhver tid overholder gældende love og retsregler, som f.eks. konkurrence-, skatte-, anti-korruptions- og regnskabslove, og at SuperOffice har alle de krævede myndighedslicenser, -tilladelser og -bevillinger til at levere Tjenesten.

Kunden ejer Kundedata. SuperOffice får ikke nogen ret til, adkomst til eller andel i Kundedata, og SuperOffice må ikke anvende Kundedata til andre formål end dem, der er nødvendige for at levere SaaS-tjenesten som aftalt i nærværende Aftale.

18. Tvister

Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale skal udelukkende reguleres af de nationale retsprincipper, der er gældende for SuperOffice. Hvis der opstår en tvist i forbindelse med fortolkningen af Aftalen, skal parterne forsøge at løse problemet i mindelighed ved forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses på den måde, henvises den til de almindelige domstole på hjemstedsadressen for den SuperOffice-enhed, som Kunden har indgået aftale med.

19. Kundens aftalepart

Tabellen herunder viser, hvilken SuperOffice-enhed, som Kunden indgår aftale med og det deraf følgende lovvalg og værneting.

Hvis kunden bor i: Kunden indgår aftale med: Meddelelser sendes til: Lovvalg: Værneting er:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark Dansk København, Danmark
Finland og Sverige SuperOffice Sweden AB Ynglingatan 14, 113 47 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannien og Irland SuperOffice Software Ltd. The Pinnacle, MK9 1BP, Milton Keynes, Storbrittanien Engelsk Milton Keynes, Storbrittanien
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Schweiz Schweizisk Basel, Schweiz
Holland, Belgien og Luxembourg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Holland Hollandsk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven,
Holland