Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september 

Deltag på SuperOffice CRM-Tour: CHANGE 2024 på Islands Brygge i København! 
📅 Dato: 12. september

SuperOffice Hovedaftale for Konsulentydelser (MACS)

Betingelser for konsulentydelser

Denne aftale er gyldig fra 16. februar 2023

 

Indhold

1. Definitioner

2. Aftalens omfang

3. SuperOffice`s forpligtelser

4. Ad hoc ydelser

5. Kundens forpligtelser

6. Møder og kommunikationsform

7. Aftalens løbetid, opsigelse

8. Omkostninger, vilkår og betingelser

9. Fakturering

10. Immateriell rettigheder

11. Juridiske mangler

12. Aftalernes prioritet

13. Misligholdelse af aftalen - Ansvar 

14. Databeskyttelse og fortrolighed

15. Tvister og gæødende lovgivning

1. Definitioner

Opgave Konkret projekt,  aftalt mellem Kunden og SuperOffice, som nærmere beskrevet i en Opgaveaftale,  underskrevet af Parterne.
Opgaveaftale En aftale, der beskriver vilkår og betingelser for en specifik opgave.
Ad hoc-ydelser Ydelser som fra tid til anden bestilles af Kunden på ad hoc-basis, og som anses for uegnede til at blive håndteret gennem en specifik Opgaveaftale.
Beskrivelse af serviceydelse Beskrivelse af serviceydelse er et dokument, der indeholder beskrivelser af serviceydelsernes  funktionelle og ikke-funktionelle egenskaber, grænsefladerne og de juridiske og tekniske begrænsninger eller regler for brugen af dem.
Fortrolige oplysninger Skal forstås som anført i afsnit 14.
Konsulentydelser Ydelser, der skal leveres af SuperOffice før, under og efter implementering af SuperOffice softwaremoduler, f.eks.: 
-    Værdi-, KPI- og designworkshops
-    Specifikationer for procesdesign
-    Konfiguration af Kundens løsning
-    Tilpasning af Kundens løsning
-    Integration med andre systemer i Kundens systemlandskab
-    Datamigrering
-    Uddannelse
Rammeaftale Denne Rammeaftale med bilag, som regulerer vilkår og betingelser for Kundens brug af konsulentydelser fra SuperOffice som nærmere beskrevet heri.
GDPR Europa Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af  personers rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Stryingsmodel/Governance Model Administrativ model for samarbejde mellem SuperOffice og Kunden som nærmere beskrevet i afsnit 6.
Part Henholdsvis SuperOffice og Kunden , samlet omtalt som Parter.
MSA SuperOffice CRM Online Hovedaftale 
https://www.superoffice.dk/sikkerhedscenter/aftaler/msa/

 

2. Aftalens omfang

SuperOffice leverer konsulentydelser før, under og efter implementering af SuperOffice CRM softwaremoduler. Denne Rammeaftale beskriver generelle vilkår og betingelser for konsulentydelser leveret af SuperOffice. Denne Aftale træder i kraft fra acceptdatoen eller fra den dato, hvor Kunden modtager ad hoc konsulentydelser (gældende for den enkelte sag). Accept sker, når Kunden underskriver en Opgaveaftale.

Specifikke opgaver, som Kunden anmoder om fra tid til anden, beskrives i en separat Opgaveaftale, som aftales og underskrives af Kunden og vedlægges som bilag.

Rammeaftalen regulerer også ad hoc konsulentydelser, for hvilke en Opgaveaftale anses for unødvendig.

3. SuperOffice`s forpligtelser

SuperOffice udfører opgaven i overensstemmelse med omfang, krav og vejledende projektplan som beskrevet i den gældende Opgaveaftale.

SuperOffice vil også fra tid til anden levere ad hoc ydelser, som Kunden bestiller om, i henhold til proceduren beskrevet i afsnit 4.

SuperOffice skal levere konsulentydelser på en måde, der er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte branchestandarder, og skal gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at levere resultater i henhold til vilkår og betingelser i Opgaveaftaler. SuperOffice forpligter sig til, at ydelserne udføres med rimelig kompetence og omhu, men SuperOffice garanterer ikke, at Kundens brug af serviceydelserne vil være uforstyret eller fejlfri.

SuperOffice er ikke ansvarlig for forsinkelser, leveringsfejl eller andre tab eller skader som følge af brugen af serviceydelser eller overførsel af data. 

SuperOffice skal samarbejde med Kunden i god tro og varetage Kundens interesser.

Anmodninger fra Kunden skal besvares uden unødig forsinkelse.

SuperOffice skal uden unødig forsinkelse underrette om omstændigheder, som SuperOffice ved eller burde vide, kan være af relevans for udførelsen af Opgaven, herunder forventede forsinkelser.

4. Ad hoc ydelser

Kunden kan anmode om at betalt ad hoc assistance fra SuperOffice uden en formel Opgaveaftale.

Normalt gælder følgende procedure:

  1. En navngiven, ansvarlig repræsentant fra Kunden tager kontakt til sin dedikerede Account Manager for at forklare om den assistance, der er brug for
  2. Den aftaleansvarlige for Kunden vender tilbage med et omkostningsestimat og en tidsplan for levering af assistancen
  3. Kundens aftaleansvarlige bekræfter via e-mail
  4. SuperOffice leverer assistancen.

Ad hoc ydelser faktureres i henhold til de betingelser, der er beskrevet i afsnit 9. 

5. Kundens forpligtelser

Kunden skal bidrage til udførelsen af opgaven i god tro. Kunden skal udføre sine forpligtelser i henhold til den relevante Opgaveaftale. Forsinket eller manglende levering fra Kundens side kan medføre forsinkelser og omkostninger i projektet, som SuperOffice ikke kan holdes ansvarlig for.

Kunden skal give korrekte og rettidige oplysninger på anmodning fra SuperOffice.

Anmodninger fra SuperOffice skal besvares uden unødig forsinkelse.

Kunden skal uden unødig forsinkelse underrette SuperOffice om omstændigheder, som, Kunden kan se eller burde kunne se, kan være af relevans for udførelsen af opgaven, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Kunden skal rettidigt betale alle gebyrer til SuperOffice som beskrevet i den relevante Opgaveaftale. 

6. Møder og kommunikationsform

Parterne kan anvende SuperOffice’s Governance Model, under denne Rammeaftale, eller aftale om en alternativ model.

Hver Part kan, hvis den finder det nødvendigt, indkalde til et møde med den anden Part for at drøfte kontraktforholdet, og hvordan kontraktforholdet håndteres. Der kan indkaldes til et sådant møde med mindst tre (3) hverdages varsel.

Alle meddelelser, krav eller anden kommunikation i forbindelse med Aftalen skal fremsendes via e-mail, medmindre Parterne har aftalt en anden procedure i specifikke Opgaveaftaler. 

7. Aftalens løbetid, opsigelse

Denne Rammeaftale træder i kraft fra tidspunktet for begge Parters underskrift, og gælder, indtil den opsiges af en af Parterne med 30 dages forudgående skriftligt varsel til den anden Part. Hver igangværende Opgaveaftale fortsætter på de vilkår og betingelser, der er indeholdt heri, indtil de aftalte konsulentydelser er leveret og betalt.  Afsnit 9 og 10 er gælder fortsat efter aftalens ophør.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den ene Part, eller hvis en Part bliver insolvent eller indgiver eller har indgivet konkursbegæring, kan den anden Part opsige denne Rammeaftale uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

8. Omkostninger, vilkår og betingelser

Kunden betaler SuperOffice de priser og gebyrer, der er fastsat i de specifikke Opgaveaftaler.

SuperOffice kan justere prisbetingelserne for konsulentydelserne. Eventuelle justeringer af igangværende Opgaveaftaler skal meddeles Kundens kontaktperson via e-mail senest 90 dage før, justeringen træder i kraft. Justeringer træder i kraft fra begyndelsen af den betalingsperiode, der følger en sådan meddelelse.

Opgaveaftaler kan enten indgås på tids- og materialebasis eller på fastprisbasis. Dette aftales i hver enkelt Opgaveaftale. Opgaveaftaler kan bruges til ydelser, der leveres på en engangsbasis, eller de kan bruges til tilbagevendende ydelser, der udføres løbende og fornys automatisk.

Hvis en specifik Opgaveaftale er baseret på en fastpris, eller hvis SuperOffice har givet et estimat på et tids- og materialeprojekt, vil dette være baseret på visse forudsætninger, der er beskrevet i den relevante Opgaveaftale. Hvis sådanne forudsætninger, som SuperOffice ikke har kontrol over, ændrer sig, er SuperOffice berettiget til at revurdere den faste pris og/eller revurdere estimatet, så det afspejler betydningen af de ændrede forudsætninger.

9. Fakturering

Alle omkostninger, gebyrer og udlæg faktureres på de tidspunkter, der er fastsat i den relevante Opgaveaftale. Gebyrer baseret på tid og materialeforbrug faktureres bagud på månedsbasis, medmindre andet er aftalt i en specifik Opgaveaftale. Det fakturerede beløb skal i så fald dække den tid, der er forbrugt frem til faktureringsdatoen, samt eventuel refusion af udgifter afholdt i samme periode.

Gebyrer baseret på en aftalt fastpris faktureres i henhold til den betalingsplan, der er angivet i den relevante Opgaveaftale.

Alle fakturaer vedrørende tids- og materialeprojekter skal baseres på løbende registrerede timer.

Hvis Kunden undlader at betale til den aftalte tid, er SuperOffice berettiget til at kræve renter af ethvert forfaldent beløb.

Kunden accepterer, at alle salgsdokumenter og rykkere sendes elektronisk. Hvis SuperOffice ikke får mulighed for at sende salgsdokumentet via e-mail eller e-faktura, er SuperOffice i henhold til lokal lovgivning forpligtet til at sende salgsdokumentet pr. post. I disse tilfælde opkræver SuperOffice et fakturagebyr pr. salgsdokument.

10. Immateriell rettigheder

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i en specifik Opgaveaftale, bevarer SuperOffice alle immaterielle rettigheder til softwaren, dokumentationen og alle leverancer leveret af SuperOffice i overensstemmelse med denne Rammeaftale. Kunden har ingen rettigheder (bortset fra retten til at bruge eller ændre til Kundens egne formål) til sådan software, dokumentation eller sådanne leverancer udpover, hvad der udtrykkeligt er angivet i den relevante Opgaveaftale. Kunden må ikke omkonstruere, ændre, overføre eller kommercielt udnytte vores leverancer af ydelser. Kunden skal omhyggeligt bistå SuperOffice og samarbejde med SuperOffice for at beskytte SuperOffice's immaterielle rettigheder.

Kunden bevarer alle rettigheder til de data, der leveres af Kunden, og Kundens data er og forbliver Kundens egen og eksklusive ejendom. SuperOffice vil kun bruge disse data i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere konsulentydelser til Kunden.

11. Juridiske mangler

Hvis SuperOffice i forbindelse med udførelsen af konsulentydelser i henhold til en endelig dom afsagt af en kompetent domstol eller i henhold til en endelig aftale, der er godkendt af SuperOffice, krænker tredjeparts ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, er SuperOffice forpligtet til at sikre de manglende rettigheder eller sikre Kunden en ydelse af mindst samme kvalitet.

Hvis en tredjepart påberåber sigmangler ved konsulentydelsen over for Kunden, skal Kunden hurtigst muligt informere SuperOffice skriftligt. SuperOffice håndterer kravet for egen regning og holder Kunden skadesløs. Kunden skal i et rimeligt omfang bistå SuperOffice med dette.

12. Aftalernes prioritet

I tilfælde af konflikt mellem de vilkår og betingelser, der er indeholdt i aftaleteksterne mellem SuperOffice og Kunden, skal prioriteten være som følger: (A) Hovedaftalen (MSA); (b) Ordreformularerne (c) Hovedaftalen for konsulentydelser (d) den respektive Opgaveaftale, der er relevant i hvert enkelt tilfælde.


Rammeaftalen for konsulentydelser har prioritet frem for Opgaveaftaler og beskrivelser af serviceydelser, medmindre der udtrykkeligt er beskrevet undtagelser til denne Hovedaftale.

13. Misligholdelse af aftalen - Ansvar

Ydelserne kan omfatte brug af tredjepartsydelser eller -løsninger: (f.eks. Microsoft, Google, SuperOffice Appstore komponenter). SuperOffice er ikke ansvarlig for indhold af, brug af eller interaktion med sådanne tredjepartsydelser.

Der foreligger misligholdelse af Rammeaftalen, hvis en af Parterne ikke formår at opfylde sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen eller en gældende Opgaveaftale i hvert enkelt tilfælde, og dette ikke skyldes omstændigheder, der vedrører den anden Part, eller force majeure.

En Part har ret til at kræve erstatning for direkte, dokumenteret tab, som Parten lider som følge af den anden Parts misligholdelse af Aftalen.

En Part er ikke ansvarlig for indirekte tab eller forbundne tab som f.eks. tabt fortjeneste, tab forårsaget af forsinket start eller afbrydelse af produktion, afsavn eller tab forårsaget af mistede data eller krav fra tredjepart.

Kundens maksimale berettigede kompensation er begrænset til det beløb, der svarer til den betalte kompensation for de berørte konsulentydelser i henhold til Aftalen i de sidste 12 måneder. Denne begrænsning gælder også for eventuelle regreskrav fra Kunden i overensstemmelse med GDPR-paragraf 82(5), når Kunden har kompenseret for den registrerede i overensstemmelse med GDPR artikel 82 (4) for materielle eller ikke-materielle skader.

Disse begrænsninger gælder ikke, hvis en Part har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

14. Databeskyttelse og fortrolighed

Databeskyttelse og fortrolighed reguleres af SuperOffice DPA/NDA for Support og konsulentydelser, som findes på https://www.superoffice.dk/sikkerhedscenter/aftaler/dpa-s/ 

15. Tvister og gældende lovgivning

Enhver tvist vedrørende denne Aftales virkning, indhold eller udførelse skal først og fremmest løses ved forhandlinger. Hvis sådanne forhandlinger ikke lykkes, kan hver Part indbringe sagen for de almindelige domstole.

Nedenfor er en tabel med oplysninger om, hvilken enhed hos SuperOffice Kunden indgår kontrakt med, samt tilsvarende gældende lovgivning og domstole.

Hvis hjemmehørende i: Kunden indgår kontrakt med: Meddelelser skal sendes til: Gældende lovgivning er: De domstole, der har enekompetence er:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark Dansk København, Danmark
Finland og Sverige SuperOffice Sweden AB Ynglingatan 14, 113 47 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannien og Irland SuperOffice Software Ltd. The Pinnacle, MK9 1BP, Milton Keynes, Storbritannien UK Milton Keynes, UK
Schweiz SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Schweiz Schweizisk Basel, Schweiz
Holland, Belgien og Luxembourg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Holland Hollandsk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven, Holland