7 tips til at skabe en god kundeoplevelse strategi

Læs mere

Vilkår & betingelser

SuperOffice CRM Online aftale (“Aftale”)

1. Aftalens omfang 

Aftalen giver kunden adgang og ret til SuperOffice-software (adgang til software kaldes i det følgende "tjenesten") i aftalens løbetid med den funktionalitet, tjenesten til enhver tid måtte have.

Tjenesten er installeret på en server hos SuperOffice, og kunden får adgang til tjenesten via internettet ved at logge ind med et brugernavn og adgangskode, som kunden får tildelt. SuperOffice forbeholder sig retten til alle de elementer, tjenesten består af. Kunden tildeles ikke licenser eller brugsrettigheder ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne aftale. Som en integreret del af denne aftale har kunden ret til support som beskrevet i aftalens pkt. 6 i denne aftale.

Denne aftale blev sidst opdateret den 17. september 2014. Den er gyldig mellem kunden og SuperOffice fra den dato, du accepterer aftalen.

 1.1 Gratis prøveperiode  

Hvis du registrerer dig på vores website for en gratis prøveperiode af vores tjenester, aktiverer vi uden beregning en eller flere af vores tjenester for dig indtil tidligst a) den gratis prøveperiode udløber b) datoen for eventuelle tjenester, du køber. Denne aftale gælder også for den gratis prøveperiode. 

BEMÆRKAlle data, du indtaster i tjenesterne, eller konfigurationer i løbet af den gratis prøveperiode, mistes for altid, medmindre du køber et abonnement af den samme tjeneste, før den gratis prøveperiode udløber. Hvis du beslutter dig for at købe de samme tjenester, som du har i den gratis prøveperiode, før den gratis prøveperiode udløber, kan du fortsat bruge dine data og konfigurationer efter den gratis prøveperiode udløber. Før din gratis prøveperiode udløber, kan du beslutte dig for at starte helt forfra med en ny database for de tjenester, du køber.

Du har ikke adgang til tjenesten, hvis du er en konkurrent, medmindre du har vores forudgående skriftlige samtykke. Du har ikke adgang til tjenesten med det formål at overvåge tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet eller for nogen andre sammenlignings eller konkurrencemæssige formål.

1.2 Definitioner 

Aftaledato” er den dato, hvor du underskriver ordreformularen. Fra denne dato er du kunde, og vi stiller vores tjeneste til rådighed for dig uden unøden forsinkelse.

Årlig aftale” betyder, at du binder dig for 12 måneder ad gangen med automatisk fornyelse for samme tidsperiode. Den årlige aftale løber fra den årlige start af måneden efter aftaledatoen.

Aftaleperiode” er den aktuelle aftaleperiode på 12 måneder, du befinder dig i.

Fakturaperiode” er tre måneder og dækker den faktiske omkostning for det månedlige abonnement gange tre.

“Nuværende fakturaperiode” bruges ved fakturering af yderligere brugere.

 

2. Aftalens løbetid 

Aftalen er en kontinuerlig aftale, der løber, indtil den opsiges af en af parterne i henhold til bestemmelserne i pkt. 13. Brug af eller indsendelse af en ordre på tjenesterne udgør en juridisk bindende aftale mellem kunden og SuperOffice.

 

3. Begrænset brug 

Retten til tjenesten er begrænset til det antal brugere, der er angivet på aftalens ordreformular.

Såfremt kunden ønsker at udvide aftalen med flere brugere, skal kunden bestille brugsretten for disse brugere hos SuperOffice i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i pkt. 12.

Brugerne bør kun være kundens medarbejdere eller konsulenter, som ifølge yderligere aftale udfører ydelser for kunden. Brugerne forpligter sig til at følge disse betingelser. Kunden forpligter sig til ikke at give andre adgang til tjenesten eller dokumentationen, hverken direkte eller indirekte, på anden måde end den, der udtrykkeligt er fastlagt i aftalen.

Kunden må kun benytte tjenesten til egne, interne formål. Kunden har ikke ret til at benytte tjenesten til databehandling på vegne af en tredjepart. Kunden forpligter sig til at benytte tjenesten i henhold til gældende love og regler samt tilladelser og krav i aftalen. Kunden er ansvarlig for de data, materialer og oplysninger, kunden eller dennes brugere behandler, når de benytter tjenesten. Kunden må ikke benytte tjenesten til at udsende ulovlig spam eller andet ulovligt materiale via tjenesten. Kunden må ikke gemme eller sende materiale, der indeholder software-vira og tilsvarende skadelige computerkoder, scripts, filer eller programmer. Kunden må ikke forsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til tjenesten eller dens tilhørende netværk eller systemer. Kunden er til enhver tid forpligtet til ikke at forstyrre eller hindre tjenestens integritet eller ydeevne samt de data, den indeholder.

Såfremt disse betingelser ikke overholdes, har SuperOffice ret til straks at ophæve aftalen og afbryde kundens adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning. Dette fritager dog ikke kunden fra at betale for hele den indeværende aftaleperiode.

 

4. Tjenesten tilgængelighed 

Driftstilgængelighedsniveauet er 99,8%. Den månedlige tilgænglighedsprocent defineres som det samlede antal minutter i en given kalendermåned minus det samlede antal minutter med utilgængelighed i en given kalendermåned i forhold til det samlede antal minutter i en given kalendermåned. Utilgængelighed defineres som en periode, hvor kunderne ikke kan læse eller skrive data, til hvilke de har den fornødne tilladelse.

Nogle typer af vedligehold resulterer i forstyrrelser i driften af tjenesten og er ikke medtaget i den ovenfor definerede utilgængelighed. Kunden skal så vidt muligt informeres om sådant vedligehold med et tilstrækkeligt varsel. Denne type vedligehold skal fortrinsvis udføres uden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at tjenesten forstyrres så lidt som muligt. Dette vedligehold kan dog ske med kortere varsel eller helt uden varsel og kan udføres inden for normal arbejdstid, såfremt det er påkrævet for at rette fejl i tjenesten eller for at forebygge, at der opstår fejl i tjenesten. Driftstilgængeligheden er afhængig af internettet, som kan være underlagt begrænsninger, forsinkelser eller andre problemer, som SuperOffice ikke er ansvarlig for. Forsinkelser, leveringsfejl eller utilgængelighed som følge af sådanne problemer er ikke medtaget i den ovenfor definerede utilgængelighed. 

Såfremt tjenesten er tilgængelig mindre end 99,8 % i en given kalendermåned, og dette skyldes en fejl i SuperOffices miljø, udstyr eller software, kan kunden kræve en forholdsmæssig reduktion af den beregnede abonnementsydelse for den pågældende kalendermåned. Andre situationer, f.eks. utilgængelighed på grund af kommunikationsfaciliteter, eksterne faktorer eller kundens udstyr eller software, berettiger ikke kunden til en reduktion i abonnementsydelsen.

For at gøre et krav gældende skal kunden underrette SuperOffice, hvis tjenesten er utilgængelig, ved at registrere en supportsag på vores supportcenter http://cs.superoffice.dk inden for 3 arbejdsdage efter en hændelse. Kunden skal videregive alle de relevante oplysninger om hændelsen, herunder f.eks. en detaljeret beskrivelse, antallet af berørte brugere og deres placering samt eventuelle forsøg fra kundens side på at løse problemet. Beregningen af utilgængelighed starter efter, at kunden har underrettet SuperOffice, eller SuperOffice på anden måde bliver bekendt med utilgængeligheden. SuperOffice vil gøre sit bedste og benytte enhver tilgængelig oplysning til at undersøge kundens krav og vil i god tro vurdere, om kravet kan imødekommes. SuperOffice vil bestræbe sig på at behandle et krav inden 30 dage.

 

5. Fejl og underretning om fejl 

Der er tale om en fejl, såfremt kunden ikke har adgang til tjenesten i overensstemmelse med det driftstilgængelighedsniveau, der er beskrevet i pkt. 4 ovenfor, eller såfremt tjenestens funktionalitet er begrænset, og dette skyldes forhold, som SuperOffice er ansvarlig for. Når der opstår en fejl, skal kunden underrette SuperOffice via vores supportcenter nævnt i pkt. 4 og beskrive fejlen samt de forhold, der gjorde sig gældende, da den opstod (bemærk dog, at fejl med relation til driftstilgængelighed er underlagt en særlig procedure for underretning som beskrevet i pkt. 4 ovenfor). SuperOffice vil bestræbe sig på at rette fejlen inden for en rimelig frist efter, at kunden har oplyst SuperOffice om fejlen, og SuperOffice har bekræftet, at fejlrettelse er påbegyndt. Kunden skal på anmodning fra SuperOffice yde den hjælp, der kræves for at rekonstruere/identificere fejlepisoden.

 

6. Support  

Kunden har ret til at modtage support inden for normal arbejdstid (8.00-16.00 mandag til fredag, bortset fra juleaftensdag, nytårsaftensdag og andre helligdage) eller på de af SuperOffice særligt angivne tidspunkter. Kontakt med SuperOffices supportfunktion bør etableres via vores webbaserede supportcenter. Kunden kan indgå en separat tillægsaftale til supportaftalen, som giver kunden ret til at kontakte SuperOffices support. 

Supporten består i, at SuperOffice gør sit bedste for at løse softwareproblemer på grundlag af den detaljerede beskrivelse af problemet, som kunden har givet. Der er ingen garanti for, at der findes en løsning. Administration eller konfiguration af tjenesten for kunden er ikke omfattet af denne aftale.

Support vil blive ydet i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

  • Kunder med mere end tre licenser skal udpege en supportansvarlig, som skal varetage kundens kontakt til SuperOffice.
  • Kunden skal gøre sit yderste og anvende sit mest kvalificerede personale til at søge årsagen til problemet samt at videregive detaljerede oplysninger til supportpersonalet.
  • Tilfælde, hvor ovennævnte betingelser ikke er overholdt, vil blive faktureret efter SuperOffices gældende timesatser.

Supporten dækker kun, såfremt tjenesten anvendes som foreskrevet og anbefalet af SuperOffice, og dækker således ikke, hvis kunden anvender andre konfigurationer med hensyn til operativsystemer, browsere osv. Supporten dækker heller ikke reparationer af databaser eller problemer, som er forårsaget af kunden. Ligeledes dækker supporten ikke noget, som ikke er omfattet af den ydelse, kunden abonnerer på, eller problemer, som kun skyldes kundens udstyr, interne netværk og internetforbindelser og/eller perifert udstyr, som er helt uafhængigt af ydelsen.

SuperOffice forbeholder sig ret til at anbefale undervisning eller konsulentydelser, hvis supporten antager karakter af generel oplæring. Ligeledes forbeholder SuperOffice sig ret til at sende kunden beskrivelser af mulige løsninger, som kunden skal implementere for at løse et aktuelt problem.

Denne support omfatter ikke nogen form for konsulentydelser. Kunden kan købe yderligere professionelle konsulentydelser efter behov.

 

7. Ansvar 

Der forligger misligholdelse af denne aftale, hvis parterne ikke overholder deres forpligtelser ifølge aftalen.

Det regnes ikke for misligholdelse af aftalen fra SuperOffices side, hvis tjenesten er utilgængelig som følge af fejl eller har forringet funktionalitet, eller kunden opnår en utilfredsstillende svartid som følge af forhold, SuperOffice ikke har indflydelse på, eller som følge af forhold i forbindelse med tjenesten, forudsat at SuperOffice bestræber sig på at rette fejlen inden for en rimelig frist. SuperOffices forpligtelse til at prøve at rette fejlen omfatter kun det, der med rimelighed kan forventes under de pågældende forhold.

SuperOffice udsteder ingen garantier for eller løfter om, at softwarens funktionalitet dækker kundens individuelle krav, forventninger eller behov. SuperOffice udsteder heller ingen garantier eller løfter om, at driftsforstyrrelser eller fejl ikke vil forekomme under driften af tjenesten. Kunden anerkender, at der kan forekomme fejl fra tid til anden, og giver afkald på sin ret til at kræve erstatning som følge af opståede fejl (undtagen en reduktion af abonnementsydelsen som følge af manglende driftstilgængelighed i overensstemmelse med tilgængelighedsniveauet som beskrevet under pkt. 4).

SuperOffice kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab, herunder f.eks. tabt fortjeneste af enhver art, tab som følge af forsinket driftsopstart eller driftsforstyrrelser, tabt goodwill, afsavn og tredjepartskrav. SuperOffice er kun erstatningspligtig for softwarefejl, såfremt SuperOffice ikke prøver at rette fejl, som SuperOffice har bekræftet vil blive forsøgt rettet. Der gives ingen garanti for, at fejlen rettes tilfredsstillende. Ethvert erstatningsansvar er begrænset til kundens dokumenterede direkte tab, og et sådant erstatningsansvar er i hele aftalens løbetid begrænset til erstatning i én aftaleperiode. Der kan ikke kræves erstatning for defekter og fejl i softwaren eller tjenesten, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dette pkt. 7, jf. dog pkt. 8.

 

8. Retlige mangler 

Såfremt en tredjepart anlægger sag med påstand om, at tjenesten krænker en anden parts ophavsret, adkomst eller andre enerettigheder i Norge, er SuperOffice forpligtet til for egen regning at forsvare kundens interesser. Dette gælder dog kun i det omfang, kunden straks underretter SuperOffice om et sådant krav, SuperOffice får fuld kontrol over sagen, og kunden samarbejder med SuperOffice under forhandlingerne og en eventuel retssag. SuperOffice dækker i dette tilfælde eventuelle tilkendte sagsomkostninger og erstatning. Ingen andre krav end de i nærværende pkt. 8 nævnte kan gøres gældende over for SuperOffice som følge af retlige mangler.

 

9. Behandling af personoplysninger  

9.1 Formål 

Formålet med nærværende pkt. 9 er at regulere SuperOffices behandling af personoplysninger på kundens vegne i forbindelse med leveringen af tjenesten som nærmere beskrevet i aftalen. I dette pkt. 9 kaldes kunden "den dataansvarlige" og SuperOffice kaldes "databehandleren".

9.2 Den dataansvarliges ansvar 

Kunden skal for at få adgang til tjenesten give visse oplysninger til SuperOffice, herunder brugernes korrekte navn, kontaktoplysninger og e-mail-adresse. Endvidere skal brugerne af tjenesten tillade, at SuperOffice gemmer og henter sessionsoplysninger via "cookies", som kræves i forbindelse med login/logout af tjenesten, og som sikrer, at uautoriserede personer ikke kan skaffe sig adgang til tjenesten.

Den dataansvarlige anerkender og accepterer, at de personlige oplysninger, som den dataansvarlige uploader til tjenesten, såsom uploadede personoplysninger vedrørende den dataansvarliges egne kunder, kan videregives til en tredjepart i Norge, som vil stille hosting til rådighed for tjenesten, herunder forsyning med al hardware, infrastruktur, datalagring og kommunikationslinjer. Tredjemands forpligtelser i forhold til personoplysninger er anført i en særskilt databehandlingsaftale mellem databehandleren og tredjemand inden for rammerne af nærværende pkt. 9. Alle data i tjenesten er lagret på servere, der befinder sig i Norge.

Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at alle registrerede, der er registreret i tjenesten af den dataansvarlige, er informeret om og har givet deres samtykke til, at personoplysningerne kan behandles af databehandleren som anført i denne aftale. Den dataansvarlige skal i sine aftaler med registrerede anføre, at databehandleren vil have adgang til deres personlige data. Den dataansvarlige skal i sine aftale med registrerede udtrykkeligt angive, at de registrerede, ved at indgå sådanne aftaler, aktivt accepterer, at databehandleren udnytter sin adgang til dataene til at generere statistikker over brugermønstre, som kan bruges af databehandlerens kundesupport til at yde målrettet support til den dataansvarlige. Derudover skal den dataansvarlige i sine aftaler med registrerede udtrykkeligt anføre, at registrerede, ved at indgå sådan aftale, aktivt accepterer, at databehandleren må udnytte sin adgang til dataene med henblik på at sende målrette reklame pr. e-mail til de registrerede og/eller den dataansvarlige.

Den dataansvarlige er ansvarlig for at rette sig efter tjenestens til enhver tid gældende retningslinjer, opdateringer og ændringer.

9.3 Databehandlerens ansvar 

Databehandleren må kun behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige som anført i denne aftale, og i det omfang det er rimeligt og nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Derudover skal databehandleren overholde gældende bestemmelser om datafortrolighed og informationssikkerhed i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF C af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger som implementeret i den norske lov nr. 31 om behandling af personoplysninger af 14. april 2000, herunder forskrift nr. 1265 af 15. december 2000 om behandling af personoplysninger. Herunder er databehandleren forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger mod tilfældig/ulovlig ødelæggelse, tilfældige tab og mod ikke tilladt ændring, distribution eller adgang.

Databehandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de registrerede personlige oplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede. Blandt andet skal databehandleren samarbejde med en dataansvarlige, når de registrerede personer udøver deres lovlige ret til at få adgang til deres egne personlige data. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal databehandleren sikre, at oplysningerne bliver slettet eller korrigeret.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, og medmindre det ikke er tilladt, at oplysninger bliver opbevaret på ubestemt tid, skal databehandleren træffe alle rimelige foranstaltninger for at slette oplysningerne inden for rimelig tid under hensyn til de formål, med hensyn til hvilke de er indsamlet eller behandlet.

Databehandleren må ikke give adgang eller videregive oplysninger til tredjemand, medmindre det er nødvendigt eller tilladt i henhold til denne aftale, eller medmindre den dataansvarlige giver sit skriftlige samtykke hertil.

 

10. Fortrolighed 

SuperOffice og alle, der på vegne af SuperOffice modtager oplysninger om kunden og dennes forretning, kontakter og andre oplysninger, der er klassificeret som fortrolige, er forpligtet til ikke at videregive disse oplysninger til udenforstående uden kundens samtykke. Det samme gør sig gældende for kunden. Kunden er også forpligtet til at beskytte og hemmeligholde alle andre oplysninger, som SuperOffice videregiver til kunden, samt oplysninger, som kunden får kendskab til, i det omfang kunden burde være klar over, at oplysningerne er SuperOffices fortrolige oplysninger. Forpligtelsen til at hemmeligholde fortrolige oplysninger gælder fortsat efter denne aftales udløb.

 

11. Priser og betaling 

Det månedlige abonnementsgebyr for adgangen til tjenesten er beskrevet på aftalens ordreformular. Prisen er baseret på det samlede antal brugere, der gives adgang til tjenesten, ganget med den til enhver tid gældende pris. Såfremt kunden ønsker adgang for yderligere brugere, som beskrevet i § 12 ovenfor, er prisen herfor SuperOffices gældende standardpris eller eventuelt den aftalte pris. Kunden skal faktureres for tilføjede brugere for perioden fra ordren er bekræftet af SuperOffice og til slutningen af den aktuelle fakturaperiode. Tilføjede brugere medtages i det samlede antal brugere baseret på udregning af fakturagebyr for efterfølgende fakturaperioder. Hvis den aftalte lagerplads er ved at nå grænsen i henhold til aftalen, vil SuperOffice sende en meddelelse, når det sker, og fakturagebyret for ekstra lagerplads vil blive medtaget i de senere fakturaperioder. 

Aftalen faktureres forud. Fakturaen dækker en periode på 3 måneder. Den første fakturaperiode regnes fra udgangen af den måned, der følger efter den dato, hvor aftalen træder i kraft. SuperOffice fratrækker eventuelle reduktioner i prisen som følge af utilgængelighed af tjenesten, jf. pkt. 4

Andre beløb faktureres til aftalt pris, når ydelsen er udført. SuperOffice kan justere prisen for tjenesterne med et varsel på 4 måneder og med virkning fra den efterfølgende fakturaperiode.

 

12. Ændringer i antallet af omfattede brugere

Kunden kan til enhver tid udvide aftalen med tillægsbrugere. Disse ordrer afgives via e-mail eller ved at benytte en ordreformular eller bestille online gennem vores webshop ved navn SuperMarket. Ordren afgives af den aftaleansvarlige person, der er bemyndiget til at indgå aftaler på vegne af kunden som nærmere anført på aftalens ordreformular. Ordren er bindende for kunden, når den er afgivet, og bliver en del af aftalen, når SuperOffice via e-mail har bekræftet ordren. Ordren vil blive udført, når SuperOffice skriftligt har bekræftet den. Derefter indgår ordren som en del af denne aftale.

Kunden kan reducere antallet af brugere af tjenesten. Reduktionen af det antal brugere, der dækkes af aftalen skal være skriftlig.  Reduktioner får virkning ved udgangen af den løbende aftaleperiode, dog betinget af at et skriftligt varsel om denne reduktion sendes og modtages senest 30 dage før udløbet af den løbende aftaleperiode. Varsles en reduktion i brugerantallet ikke i overensstemmelse med denne bestemmelse, reduceres aftalegebyret ikke før den følgende aftaleperiode, i hvilken denne bestemmelse om 30 dages varsel opfyldes. Nedgradering af din serviceplan (fra Professional til Standard) kan forårsage tab af indhold, funktioner eller kapacitet i den tjeneste, der er tilgængelig for dig under din konto, og SuperOffice påtager sig ikke noget ansvar for et sådan tab. 

 

13. Aftalens ophør

Enhver af parterne kan opsige aftalen. Opsigelsen skal ske skriftligt og med virkning fra udløbet af den løbende aftaleperiode. Hvis kunden opsiger før udløbet af den aktuelle aftaleperiode, skal kunden stadig betale for hele aftaleperioden. En skriftlig underretning om opsigelsen sendes til modparten senest 30 dage før udløbet af aftaleperioden. Ophøret indebærer ikke nogen form for tilbagebetaling og tilkendegiver blot, at aftalen ikke forlænges for den følgende aftaleperiode.

Såfremt meddelelsen om opsigelsen ikke sker i overensstemmelse med bestemmelserne i første stykke, fornys aftalen automatisk for en ny aftaleperiode.

Såfremt kunden ikke betaler forfaldne beløb eller på anden måde ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser ifølge aftalen, er SuperOffice berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. SuperOffice har ret til at suspendere brugerlogin, såfremt udestående betalinger ikke betales efter varsel fra SuperOffice.

 

14. Overførsel af data

Kunden har ret til at udtrække en kopi af sine oplysninger fra tjenesten og kan rekvirere et sådant udtræk hos SuperOffice med mindst 3 arbejdsdages forudgående varsel. Ved opsigelse af aftalen dirigeres kundens hovedbruger (administratoren) ved pålogning til en særlig URL med mulighed for at downloade dokumenter i en .zip-fil og databasen i en .bak-fil. Efter 30 dage fjernes alle kundens oplysninger fra SuperOffices servere og faciliteter.

SuperOffice kan indvillige i at være behjælpelig med at konvertere data til et andet format efter kundens ønske. SuperOffice fakturerer den tid, der er medgået til denne dataudveksling og -konvertering i henhold til SuperOffices gældende satser for denne type assistance. SuperOffice forbeholder sig ret til at tilbageholde kundeoplysninger i tilfælde af misligholdelse af aftalen, herunder manglende betaling.

 

15. Overdragelse af rettigheder

SuperOffice er berettiget til at overdrage dele af eller samtlige sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne aftale, forudsat at dette ikke væsentligt forhindrer aftalens opfyldelse. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale uden skriftlig godkendelse fra SuperOffice. En sådan godkendelse kan ikke afslås uden rimelig grund. SuperOffice kan vælge helt eller delvis at lade sine forpligtelser ifølge aftalen udføre af en tredjepart.

 

16. Referencer og reklame

Kunden er indforstået med, at SuperOffice i sin markedsføring kan henvise til kunden og dennes brug af softwaren. Kunden er indforstået med, at SuperOffice fra tid til anden sender kunden relevant information, herunder markedsføringsmateriale fra SuperOffice, medmindre kunden udtrykkeligt frabeder sig at få tilsendt sådan information. Bemærk, at det, eftersom denne tjeneste er en online software-applikation, kan blive nødvendigt fra tid til anden at sende alle kunder vigtige oplysninger eller meddelelser med relation til driften af tjenesten. Sådanne meddelelser sendes også til kunder, som ellers har fravalgt at modtage relevant information.  SuperOffice videregiver aldrig kundeoplysninger eller personlige oplysninger til en tredjepart, medmindre formålet er at hjælpe SuperOffice med driften og leveringen af tjenesten.

 

17. Ændringer i kontaktoplysninger

Alle ændringer i kundens kontaktoplysninger, herunder adresseændringer og ændringer til den kontaktperson hos kunden, der som aftaleansvarlig har beføjelser til at indgå aftaler for denne, skal oplyses skriftligt til SuperOffice. Kunden skal til enhver tid videregive korrekte oplysninger om brugerens identitet samt en korrekt og lovlig e-mail-adresse.

 

18. Ændringer

SuperOffice forbeholder sig ret til at ændre denne aftales vilkår og betingelser med et forudgående varsel på 4 måneder og med virkning fra den følgende fakturaperiode. Såfremt ændringer er omfattet af en af denne aftales bestemmelser, gælder førnævnte forudgående varsel.  Alle kunder vil blive informeret om sådanne ændringer via e-mail eller via den information, der gives på SuperOffices hjemmeside eller kundesupportsider.

 

19. Tvister

Rettigheder og forpligtelser for parterne ifølge aftalen er i deres helhed underlagt den nationale lovgivning, der gælder for SuperOffice. Opstår der en tvist i forbindelse med fortolkningen af aftalen, skal parterne forsøge at løse tvisten gennem forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses på denne måde, skal den afgøres af de almindelige domstole på SuperOffices hjemsted som eksklusivt værneting.